Gegevensbescherming

Gegevensbescherming
We zijn erg blij dat u geïnteresseerd bent in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Camping Latsch KG des Rinner Thomas. U kunt de website van Camping Latsch KG des Rinner Thomas in principe gebruiken zonder persoonsgegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter gebruik wil maken van speciale bedrijfsdiensten via onze website, kan verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, verkrijgen we over het algemeen de toestemming van de betrokkene.


De verwerking van persoonsgegevens, zoals naam, adres, e-mailadres of telefoonnummer van een betrokkene, moet altijd in overeenstemming zijn met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbescherming voorschriften van toepassing op Camping Latsch KG des Rinner Thomas. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die we verzamelen, gebruiken en verwerken. Bovendien worden betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over de rechten waarop zij aanspraak kunnen maken.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Camping Latsch KG des Rinner Thomas talrijke technische en organisatorische maatregelen genomen om de meest volledige bescherming van de via deze website verwerkte persoonsgegevens te waarborgen. Niettemin kunnen op internet gebaseerde gegevensoverdrachten over het algemeen beveiligingslacunes hebben, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Daarom staat het iedere betrokkene vrij om op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, persoonsgegevens aan ons door te geven.

 

1. Definities
De gegevensbeschermingsverklaring van Camping Latsch KG des Rinner Thomas is gebaseerd op de voorwaarden die door de Europese wetgever worden gebruikt voor de goedkeuring van de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG). Onze verklaring inzake gegevensbescherming moet leesbaar en begrijpelijk zijn voor het grote publiek, maar ook voor onze klanten en zakenpartners. Om dit te garanderen, lichten we graag vooraf de gebruikte termen toe.

 

In deze privacyverklaring gebruiken wij onder meer de volgende termen:

 

a) persoonsgegevens
Persoonlijke gegevens zijn alle informatie met betrekking tot een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd indien direct of indirect, met name door toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of aan een of meer bijzondere kenmerken, de uitdrukking van de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 

b) betrokkene
Betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de gegevensbeheerder.

 

c) verwerking
Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde procedures of een dergelijke reeks processen in verband met persoonlijke gegevens, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, organiseren, opslaan, aanpassen of wijzigen, uitlezen, opvragen, gebruiken, openbaar maken door verzending, distributie of enige andere vorm van beschikbaarstelling, matching of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 

d) Beperking van verwerking
Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonsgegevens met als doel de toekomstige verwerking ervan te beperken.

 

e) profilering
Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonlijke gegevens, die erin bestaat deze persoonlijke gegevens te gebruiken om bepaalde persoonlijke aspecten met betrekking tot een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, persoonlijk Analyse of voorspelling van de voorkeuren van die natuurlijke persoon , interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verhuizing.

 

f) Pseudonimisering
Pseudonimisering is het zodanig verwerken van persoonsgegevens dat de persoonsgegevens niet meer aan een bepaalde betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie separaat wordt opgeslagen en onderworpen is aan technische en organisatorische maatregelen die waarborgen

ervoor te zorgen dat de persoonsgegevens niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

g) Verwerkingsverantwoordelijke of gegevensbeheerder
De verantwoordelijke of verantwoordelijke voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als het doel en de middelen van deze verwerking worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten, kan de verantwoordelijke persoon of de specifieke criteria voor zijn naamgeving worden bepaald door het Unierecht of het recht van de lidstaten.

 

h) verwerkers
Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of andere instantie die persoonsgegevens verwerkt in opdracht van de verantwoordelijke.

 

i) Ontvanger
Ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die persoonsgegevens kunnen ontvangen in het kader van een specifiek onderzoeksmandaat krachtens het recht van de Unie of de lidstaten, worden echter niet als ontvangers beschouwd.

 

j) derde partij
Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, instantie of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke, de verwerker en de personen die onder directe verantwoordelijkheid van de verantwoordelijke of de verwerker bevoegd zijn om de persoonsgegevens te verwerken.

 

k) Toestemming
Toestemming is elke wilsuiting die vrijwillig door de betrokkene is gegeven op een geïnformeerde manier en ondubbelzinnig voor het specifieke geval in de vorm van een verklaring of andere duidelijke bevestigende handeling waarmee de betrokkene aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens is .

 

2. Naam en adres van de verwerkingsverantwoordelijke
De verantwoordelijke in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met een gegevensbeschermingskarakter is:

Camping Latsch KG van de Rinner Thomas

Via Nazionale 4

39021 Veters

Italië

Telefoon: +39 0473 62 32 17

E-mail: info@camping-latsch.com

Website: www.camping-latsch.com

 

3. Verzameling van algemene gegevens en informatie
De website van Camping Latsch KG des Rinner Thomas verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt bezocht door een betrokken persoon of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) browsertypes en -versies die worden gebruikt, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem toegang heeft tot onze website (de zogenaamde referrer), (4) de subwebsites, die via een toegangssysteem op onze website worden benaderd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetserviceprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die worden gebruikt om bedreigingen af te wenden in het geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt de Camping Latsch KG des Rinner Thomas geen conclusies over de betrokkene. Deze informatie is veeleer nodig om (1) de inhoud van onze website correct weer te geven, (2) de inhoud van onze website en de reclame ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit van onze informatietechnologiesystemen en de technologie op lange termijn te waarborgen. van onze website en (4) om rechtshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor rechtshandhaving in het geval van een cyberaanval. Camping Latsch KG des Rinner Thomas evalueert daarom deze anoniem verzamelde gegevens en informatie statistisch en met als doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonlijke gegevens die we verwerken. De anonieme gegevens van de serverlogbestanden worden gescheiden opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokken persoon worden verstrekt.

 

4. Routine verwijderen en blokkeren van persoonsgegevens
De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het doel van de opslag te bereiken

of indien dit door de Europese richtlijn- en verordeninggever of een andere wetgever is voorzien in wet- of regelgeving waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.

Als het doel van de opslag niet meer van toepassing is of als een door de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen of een andere bevoegde wetgever voorgeschreven opslagtermijn verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig en in overeenstemming met de wettelijke bepalingen geblokkeerd of verwijderd.

 

5. Rechten van de betrokkene
a) Recht op bevestiging
Elke betrokkene heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om bevestiging van de verwerkingsverantwoordelijke te vragen of hem betreffende persoonsgegevens worden verwerkt. Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op bevestiging, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

b) Recht op informatie
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonsgegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Verder heeft de Europese wetgever voor richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang verleend tot de volgende informatie:

de verwerkingsdoeleinden
de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of zullen worden bekendgemaakt, met name ontvangers in derde landen of internationale organisaties
indien mogelijk, de geplande duur van de opslag van de persoonsgegevens of, indien dit niet mogelijk is, de criteria om die duur te bepalen
het bestaan van een recht op correctie of verwijdering van de u betreffende persoonsgegevens of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
het bestaan van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
indien de persoonsgegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
het bestaan van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene
Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Indien dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende waarborgen in verband met de verzending.

Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

c) Recht op rectificatie
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om de onmiddellijke correctie van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, te eisen. Bovendien heeft de betrokkene het recht, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, om de aanvulling van onvolledige persoonsgegevens te vragen – ook door middel van een aanvullende verklaring.

Indien een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

d) Recht op gegevenswissing (recht om te worden vergeten)
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever om te eisen dat de verantwoordelijke persoon de hem betreffende persoonsgegevens onmiddellijk verwijdert als een van de volgende redenen van toepassing is en als de verwerking niet nodig is:

De persoonsgegevens zijn voor dergelijke doeleinden verzameld of anderszins verwerkt waarvoor ze niet langer nodig zijn.
De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd op grond van artikel 6, lid 1, onder a), AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG, en er is geen andere rechtsgrond voor de verwerking.
De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 1, AVG en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking op grond van artikel 21, lid 2, AVG-verwerking op.
De persoonsgegevens w

onrechtmatig zijn verwerkt.
Het wissen van de persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting in het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verwerkingsverantwoordelijke is onderworpen.
De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot diensten van de informatiemaatschappij die worden aangeboden in overeenstemming met artikel 8, lid 1 DS-GVO.
Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene de op Camping Latsch KG des Rinner Thomas opgeslagen persoonsgegevens wil laten wissen, kan hij of zij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke. De medewerker van Camping Latsch KG des Rinner Thomas zal ervoor zorgen dat het verzoek tot verwijdering onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door Camping Latsch KG des Rinner Thomas en ons bedrijf, als de verantwoordelijke persoon, verplicht is om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17 lid 1 DS-GVO, zal Camping Latsch KG des Rinner Thomas rekening houden met de beschikbare gegevens Technologie en de uitvoeringskosten passende maatregelen, ook van technische aard, om andere voor de gegevensverwerking verantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens door deze andere personen die verantwoordelijk zijn voor de gegevensverwerking of kopieën of reproducties van deze persoonsgegevens hebben aangevraagd, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Camping Latsch KG des Rinner Thomas zal in individuele gevallen het nodige regelen.

e) Recht op beperking van de verwerking
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om te eisen dat de verantwoordelijke de verwerking beperkt als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist voor een periode die de verwerkingsverantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te verifiëren.
De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te wissen en verzoekt in plaats daarvan om beperking van het gebruik van de persoonsgegevens.
De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen.
De betrokkene heeft overeenkomstig artikel 21, lid 1, van de AVG bezwaar gemaakt tegen de verwerking in afwachting van de verificatie of de legitieme gronden van de verantwoordelijke zwaarder wegen dan die van de betrokkene.
Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Camping Latsch KG des Rinner Thomas wil aanvragen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de gegevensbeheerder. De medewerker van Camping Latsch KG des Rinner Thomas zorgt voor de beperking van de verwerking.

f) Recht op gegevensoverdraagbaarheid
Elke betrokkene bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om de hem betreffende persoonsgegevens, die de betrokkene heeft verstrekt aan een verantwoordelijke, op een gestructureerde, gemeenschappelijke en machinale wijze te ontvangen. leesbaar formaat. U hebt ook het recht om deze gegevens door te geven aan een andere verantwoordelijke zonder hinder van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter a DS-GVO of artikel 9 lid 2 letter a DS-GVO of op een contract in overeenstemming met artikel 6 lid 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak dat in het openbaar belang is of plaatsvindt in de uitoefening van openbaar gezag, dat is overgedragen aan de verantwoordelijke.

Bovendien worden de rechten en vrijheden van andere personen bij de uitoefening van hun recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met artikel 20, lid 1, niet aangetast.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Camping Latsch KG des Rinner Thomas.

g) Recht van bezwaar
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens

rson heeft het recht verleend door de Europese richtlijn- en verordeningsgever, om redenen die voortvloeien uit uw specifieke situatie, te allen tijde tegen de verwerking van persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben, op basis van artikel 6 lid 1 letter e of f DS-GVO , bezwaar maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen.

Camping Latsch KG des Rinner Thomas zal de persoonsgegevens in geval van bezwaar niet meer verwerken, tenzij wij dwingende gerechtvaardigde gronden voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokkene, of de verwerking dient om de claimen, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.

Als Camping Latsch KG des Rinner Thomas persoonsgegevens verwerkt om directe reclame te maken, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens voor dergelijke reclame. Dit geldt ook voor profilering voor zover deze verband houdt met dergelijke directe reclame. Indien de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking voor direct marketingdoeleinden tegen Camping Latsch KG des Rinner Thomas, zal Camping Latsch KG des Rinner Thomas de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens, die wordt uitgevoerd op Camping Latsch KG des Rinner Thomas voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in in overeenstemming met artikel 89 lid 1 DS-GVO bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene rechtstreeks contact opnemen met een medewerker van Camping Latsch KG des Rinner Thomas of een andere medewerker. In verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij is het de betrokkene ook vrij, niettegenstaande Richtlijn 2002/58/EG, om zijn of haar recht van bezwaar uit te oefenen met geautomatiseerde middelen met behulp van technische specificaties.

h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering
Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen verleende recht om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking – inclusief profilering – gebaseerd besluit dat rechtsgevolgen voor hem of haar in een vergelijkbare manier, als het besluit (1) niet nodig is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en de voor de verwerking verantwoordelijke, of (2) is toegestaan op basis van de wetgeving van de Unie of de lidstaat waartoe de voor de verwerking verantwoordelijke onderworpen is en dergelijke wetgeving passende maatregelen vereist om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te beschermen of (3) wordt uitgevoerd met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of de uitvoering van een contract tussen de betrokkene en een gegevensbeheerder, of (2) deze is gebaseerd op de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal de Camping Latsch KG des Rinner Thomas passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en legitieme belangen van de betrokkene te vrijwaren, waaronder ten minste het recht op menselijke tussenkomst van de voor de verwerking verantwoordelijke, om zijn of haar standpunt kenbaar te maken en om de beslissing aan te vechten.

Als de betrokkene rechten met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

i) Recht om toestemming in te trekken onder de wetgeving inzake gegevensbescherming
Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het door de Europese richtlijn- en verordeningsgever verleende recht om de toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens te allen tijde in te trekken.

Als de betrokkene gebruik wil maken van zijn recht om de toestemming in te trekken, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verwerkingsverantwoordelijke.

 

6. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Facebook
De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van het bedrijf Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk

kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder meer in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Indien een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland.

Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de persoon de desbetreffende Facebook-component automatisch wordt geactiveerd, zorgt ervoor dat een weergave van de overeenkomstige Facebook-component van Facebook wordt gedownload. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins vindt u op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces wordt Facebook geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Facebook is ingelogd, herkent Facebook bij elke oproep van onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokken persoon door Facebook. Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Facebook-knoppen klikt, bijvoorbeeld de “Vind ik leuk”-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze op persoonlijke gegevens.

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Facebook met het bezoeken van onze website; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie op deze manier naar Facebook wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website bezoekt.

Het door Facebook gepubliceerde gegevensbeleid, dat kan worden geraadpleegd op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonlijke gegevens door Facebook. Ook wordt daar uitgelegd welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Daarnaast zijn er verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken om gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om de gegevensoverdracht naar Facebook te onderdrukken.

 

7. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)
De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website van waaruit een betrokkene op een website is gekomen (de zogenaamde referrer), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging “_gat._anonymizeIp” voor de webanalyse via Google Analytics. Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokkene door Google ingekort en geanonimiseerd als onze internetpagina’s worden geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of vanuit een andere staat die partij is bij de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte .

Het doel van de Google Analytics-component is om bezoekersstromen op onze website te analyseren. Google gebruikt de ge

We gebruiken de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, om online rapporten voor ons samen te stellen die de activiteiten op onze website tonen, en om andere diensten aan te bieden die verband houden met het gebruik van onze website.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Telkens wanneer een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch geactiveerd door de respectievelijke Google Analytics-component om gegevens naar Google te verzenden voor online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verkrijgt Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van bezoekers en klikken te achterhalen en om vervolgens provisieoverzichten mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals toegangstijd, de locatie van waaruit toegang is verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokkene. Elke keer dat u onze website bezoekt, worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, doorgegeven aan Google in de Verenigde Staten van Amerika. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze via het technische proces verzamelde persoonsgegevens doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds beschreven, te allen tijde door middel van een overeenkomstige instelling in de gebruikte internetbrowser voorkomen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene plaatst. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatst cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Bovendien heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google. Hiervoor moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren via de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens en informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser-add-on wordt door Google als tegenstrijdig beoordeeld. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokkene later wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokkene de browser-add-on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser-add-on wordt verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die aan zijn invloedssfeer kan worden toegeschreven, bestaat de mogelijkheid om de browser-add-on opnieuw te installeren of opnieuw te activeren.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsvoorschriften van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt nader toegelicht onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/.

 

8. Gegevensbeschermingsvoorschriften voor de inzet en het gebruik van Google+
De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google+ button als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die wordt geëxploiteerd op internet, een online gemeenschap die gebruikers gewoonlijk in staat stelt met elkaar te communiceren en in virtuele ruimte te interageren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder meer privéprofielen maken, foto’s uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Google+ is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy, Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Bij elke oproep naar een de

r afzonderlijke pagina’s van deze website, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google+-knop is geïntegreerd, de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokkene automatisch door de respectieve Google+-knop wordt gevraagd om een weergave te downloaden van de bijbehorende Google+ knop van Google . Als onderdeel van dit technische proces wordt Google geïnformeerd welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd is ingelogd op Google+, herkent Google bij elk bezoek aan onze website en voor de gehele duur van het verblijf op onze website welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Google+-knop en door Google toegewezen aan het respectieve Google+-account van de betrokkene.

Als de betrokkene op een van de op onze website geïntegreerde Google+-knoppen klikt en zo een Google+1-aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google+1-aanbeveling van de betrokkene op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit verband heeft aanvaard. Een door de betrokkene op deze website gegeven Google+1-aanbeveling wordt dan samen met andere persoonsgegevens gebruikt in andere Google-diensten, zoals de naam van het Google+1-account dat door de betrokkene wordt gebruikt en de daarin opgeslagen foto. Zo worden de zoekmachineresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of op andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Verder kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google legt deze persoonsgegevens ook vast met het oog op het verbeteren of optimaliseren van de verschillende Google-diensten.

Google ontvangt via de Google+-knop altijd informatie dat de betrokkene onze website heeft bezocht als de betrokkene tegelijkertijd met onze website is ingelogd op Google+; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+-knop klikt of niet.

Als de betrokkene niet wil dat persoonlijke gegevens naar Google worden verzonden, kan hij deze overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+-account voordat hij onze website bezoekt.

Meer informatie en de geldende gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Meer informatie van Google over de Google +1-knop vindt u op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

 

9. Wettelijke basis voor verwerking
Artikel 6 I lit. a DS-GVO dient ons bedrijf als rechtsgrondslag voor verwerkingen waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Indien de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is ter uitvoering van een overeenkomst waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingen die noodzakelijk zijn voor de levering van goederen of het verlenen van een andere dienst of tegenprestatie, kan de verwerking is gebaseerd op artikel 6 I lit. b AVG. Hetzelfde geldt voor dergelijke verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Als ons bedrijf onderworpen is aan een wettelijke verplichting die de verwerking van persoonsgegevens vereist, zoals het voldoen aan fiscale verplichtingen, is de verwerking gebaseerd op artikel 6 I lit. c AVG. In zeldzame gevallen kan de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk worden om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit zou bijvoorbeeld het geval zijn als een bezoeker gewond raakt in ons bedrijf en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie zou moeten worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan zou de verwerking gebaseerd zijn op artikel 6 I lit. d AVG. Uiteindelijk zouden verwerkingen kunnen worden gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG. Op basis van deze wettelijke basis

Overige verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgronden vallen als de verwerking noodzakelijk is om een gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde partij te beschermen, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en fundamentele vrijheden van de betrokkene niet prevaleren. Dergelijke verwerkingen zijn ons met name toegestaan omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een gerechtvaardigd belang kan worden aangenomen als de betrokkene een klant is van de verantwoordelijke (overweging 47 zin 2 DS-GVO).

 

10. Gerechtvaardigde belangen bij verwerking nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij
Als de verwerking van persoonsgegevens is gebaseerd op artikel 6 I lit. f AVG, is ons legitieme belang het uitoefenen van ons bedrijf in het belang van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

 

11. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard
Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Na het verstrijken van de termijn worden de overeenkomstige gegevens routinematig verwijderd, voor zover ze niet langer nodig zijn om het contract uit te voeren of een contract te starten.

 

12. Wettelijke of contractuele vereisten voor het verstrekken van de persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-voorziening
We verduidelijken dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. fiscale voorschriften) of ook kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. informatie over de contractpartner). Soms kan het nodig zijn om een overeenkomst te sluiten dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons ter beschikking stelt, die vervolgens door ons moeten worden verwerkt. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonlijke gegevens te verstrekken als ons bedrijf een contract met hen sluit. Het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou betekenen dat het contract met de betrokkene niet kan worden gesloten. Voordat persoonsgegevens door de betrokkene worden verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker maakt van geval tot geval aan de betrokkene duidelijk of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel vereist is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting bestaat om de persoonsgegevens te verstrekken en wat de gevolgen zouden zijn als de persoonsgegevens niet worden verstrekt.

 

13. Bestaan van geautomatiseerde besluitvorming
Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering.

Deze verklaring inzake gegevensbescherming is opgesteld door de generator van gegevensbeschermingsverklaringen van de DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die optreedt als externe functionaris voor gegevensbescherming Schweinfurt, in samenwerking met de advocaat voor gegevensbeschermingsrecht Christian Solmecke.