Gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Bedankt voor uw interesse in ons bedrijf. Gegevensbescherming heeft een bijzonder hoge prioriteit voor het management van Camping Latsch KG des Rinner Thomas. De website van Rinner Thomas Camping Latsch KG kan in het algemeen worden gebruikt zonder persoonlijke gegevens te verstrekken. Als een betrokkene echter via onze website gebruik wil maken van de speciale diensten van ons bedrijf, kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is en er geen wettelijke basis is voor een dergelijke verwerking, vragen we doorgaans toestemming van de betrokken persoon.

De verwerking van persoonsgegevens, bijvoorbeeld de naam, het adres, het e-mailadres of het telefoonnummer van een betrokkene, wordt altijd uitgevoerd in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming en in overeenstemming met de landspecifieke gegevensbeschermingsregels die van toepassing zijn op Camping Latsch KG des Rinner Thomas. Door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring wil ons bedrijf het publiek informeren over het type, de omvang en het doel van de persoonlijke gegevens die door ons worden verzameld, gebruikt en verwerkt. Bovendien worden de betrokkenen door middel van deze gegevensbeschermingsverklaring geïnformeerd over hun rechten.

Als verwerkingsverantwoordelijke heeft Camping Latsch KG des Rinner Thomas tal van technische en organisatorische maatregelen geïmplementeerd om de meest volledige bescherming van persoonsgegevens die via deze website worden verwerkt, te waarborgen. Desalniettemin kunnen datatransmissies via internet over het algemeen beveiligingslacunes vertonen, zodat absolute bescherming niet kan worden gegarandeerd. Om deze reden staat het elke betrokkene vrij om persoonsgegevens op alternatieve manieren, bijvoorbeeld telefonisch, aan ons door te geven.

1. Definities

De gegevensbeschermingsverklaring van Camping Latsch KG des Rinner Thomas is gebaseerd op de termen die werden gebruikt door de Europese richtlijn en regulator toen de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) werd uitgevaardigd. Onze gegevensbeschermingsverklaring moet zowel voor het publiek als voor onze klanten en zakenpartners gemakkelijk leesbaar en begrijpelijk zijn. Om dit te garanderen, willen we de gebruikte termen van tevoren uitleggen.

We gebruiken de volgende termen in deze gegevensbeschermingsverklaring:

 • a) persoonlijke gegevens

Persoonsgegevens zijn alle gegevens die betrekking hebben op een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (hierna “betrokkene”). Een natuurlijke persoon wordt als identificeerbaar beschouwd die, direct of indirect, in het bijzonder door middel van toewijzing aan een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of een of meer bijzondere kenmerken die de fysieke, fysiologische, genetische, psychologische, economische, culturele of sociale identiteit van deze natuurlijke persoon kan worden geïdentificeerd.

 • b) betrokkene

De betrokkene is elke geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon wiens persoonsgegevens worden verwerkt door de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) verwerking

Verwerking is elk proces dat wordt uitgevoerd met of zonder de hulp van geautomatiseerde processen of een dergelijke reeks processen in verband met persoonsgegevens zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, bestellen, opslaan, aanpassen of wijzigen, lezen, opvragen, gebruiken, Openbaarmaking door verzending, verspreiding of enige andere vorm van verstrekking, vergelijking of koppeling, beperking, verwijdering of vernietiging.

 • d) beperking van de verwerking

Beperking van de verwerking is het markeren van opgeslagen persoonlijke gegevens met het doel hun toekomstige verwerking te beperken.

 • e) Profilering

Profilering is elke vorm van geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens die bestaat uit het gebruik van deze persoonsgegevens om bepaalde persoonlijke aspecten van een natuurlijke persoon te evalueren, in het bijzonder aspecten met betrekking tot werkprestaties, economische situatie, gezondheid, Om de voorkeuren, interesses, betrouwbaarheid, gedrag, verblijfplaats of verplaatsing van deze natuurlijke persoon te analyseren of te voorspellen.

 • f) pseudonimisering

Pseudonimisering is het verwerken van persoonsgegevens op een manier waarop de persoonsgegevens niet meer aan een specifieke betrokkene kunnen worden toegewezen zonder het gebruik van aanvullende informatie, mits deze aanvullende informatie apart wordt opgeslagen en onderhevig is aan technische en organisatorische maatregelen die garanderen dat de persoonsgegevens kan niet worden toegewezen aan een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 • g) verwerkingsverantwoordelijke of verwerkingsverantwoordelijke

De verantwoordelijke persoon of de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking is de natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of andere instantie die alleen of samen met anderen beslist over de doeleinden en middelen voor de verwerking van persoonsgegevens. Als de doeleinden en middelen van deze verwerking zijn gespecificeerd in het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, kan worden voorzien in de verantwoordelijke persoon of in de specifieke criteria voor zijn benoeming in overeenstemming met het recht van de Unie of het recht van de lidstaten.

 • h) Verwerkers

Verwerker is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan die namens de verantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt.

 • i) ontvanger

De ontvanger is een natuurlijke of rechtspersoon, autoriteit, instelling of ander orgaan waaraan persoonsgegevens worden verstrekt, ongeacht of het een derde partij is of niet. Autoriteiten die mogelijk persoonsgegevens ontvangen als onderdeel van een specifiek onderzoek onder het recht van de Unie of het recht van de lidstaten, worden niet als ontvangers beschouwd.

 • j) derde partij

Derde is een natuurlijke of rechtspersoon, overheidsinstantie, dienst of instantie anders dan de betrokkene, de verantwoordelijke , de verwerkers en de personen die onder de directe verantwoordelijkheid van de verwerkingsverantwoordelijke of de orderverwerker bevoegd zijn om persoonsgegevens te verwerken.

 • k) Toestemming

Toestemming is elke vrijwillige, geïnformeerde en ondubbelzinnige intentieverklaring die door de betrokken persoon voor het specifieke geval wordt gegeven in de vorm van een verklaring of andere ondubbelzinnige bevestigende handeling waarmee de betrokken persoon aangeeft in te stemmen met de verwerking van zijn persoonsgegevens. is.

2. Naam en adres van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking

De verantwoordelijke persoon in de zin van de Algemene Verordening Gegevensbescherming, andere gegevensbeschermingswetten die van toepassing zijn in de lidstaten van de Europese Unie en andere bepalingen met betrekking tot gegevensbescherming is:

Camping Latsch KG van Rinner Thomas

Via Nazionale 4

39021 Latsch

Italië

Tel.: +39 0473 62 32 17

E-mail: info@camping-latsch.com

Website: www.camping-latsch.com

3. Verzameling van algemene gegevens en informatie

De website van Camping Latsch KG des Rinner Thomas verzamelt een reeks algemene gegevens en informatie telkens wanneer de website wordt geopend door een betrokkene of een geautomatiseerd systeem. Deze algemene gegevens en informatie worden opgeslagen in de logbestanden van de server. De (1) gebruikte browsertypes en -versies, (2) het besturingssysteem dat wordt gebruikt door het toegangssysteem, (3) de website van waaruit een toegangssysteem onze website bereikt (de zogenaamde verwijzer ), (4) de subwebsites waartoe toegang wordt verkregen via een toegangssysteem op onze website kan worden gecontroleerd, (5) de datum en tijd van toegang tot de website, (6) een internetprotocoladres (IP-adres), (7) de internetprovider van het toegangssysteem en (8) andere soortgelijke gegevens en informatie die dienen om gevaar af te wenden in geval van aanvallen op onze informatietechnologiesystemen.

Bij het gebruik van deze algemene gegevens en informatie trekt Camping Latsch KG des Rinner Thomas geen conclusies over de betrokken persoon. Deze informatie is eerder nodig om (1) de inhoud van onze website correct te leveren, (2) de inhoud van onze website en de advertenties ervoor te optimaliseren, (3) de functionaliteit op lange termijn van onze informatietechnologiesystemen en de technologie van onze website te waarborgen en ( 4) om wetshandhavingsinstanties de informatie te verstrekken die nodig is voor wetshandhaving in het geval van een cyberaanval. Deze anoniem verzamelde gegevens en informatie worden daarom enerzijds statistisch geëvalueerd door Camping Latsch KG des Rinner Thomas en met het doel de gegevensbescherming en gegevensbeveiliging in ons bedrijf te verhogen om uiteindelijk een optimaal niveau van bescherming te garanderen voor de persoonsgegevens die we verwerken. De anonieme gegevens in de serverlogbestanden worden afzonderlijk opgeslagen van alle persoonlijke gegevens die door een betrokkene worden verstrekt.

4. Routinematige verwijdering en blokkering van persoonlijke gegevens

De verantwoordelijke voor de verwerking verwerkt en bewaart persoonsgegevens van de betrokkene alleen voor de periode die nodig is om het opslagdoel te bereiken of indien dit door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere wetgever in wet- of regelgeving is bepaald, die de verantwoordelijke voor de verwerking is onderworpen aan, werd verstrekt.

Als het doel van de opslag niet langer van toepassing is of als een bewaartermijn voorgeschreven door de Europese richtlijnen en verordeningen of een andere verantwoordelijke wetgever verstrijkt, worden de persoonsgegevens routinematig geblokkeerd of verwijderd in overeenstemming met de wettelijke bepalingen.

5. Rechten van de betrokkene

 • a) Recht op bevestiging

Elke betrokkene heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en regulator om bevestiging te vragen van de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking of persoonsgegevens die op hem betrekking hebben, worden verwerkt. Indien een betrokkene dit recht op bevestiging wil uitoefenen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • b) Recht op informatie

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om op elk moment gratis informatie te ontvangen over de persoonlijke gegevens die over hem zijn opgeslagen en een kopie van deze informatie van de verantwoordelijke voor de verwerking. Bovendien verlenen de Europese richtlijnen en verordeningen de betrokkene toegang tot de volgende informatie:

  • de verwerkingsdoeleinden
  • de categorieën persoonsgegevens die worden verwerkt
  • de ontvangers of categorieën ontvangers aan wie de persoonsgegevens zijn of nog worden bekendgemaakt, in het bijzonder voor ontvangers in derde landen of internationale organisaties
  • indien mogelijk, de geplande duur waarvoor de persoonsgegevens worden opgeslagen of, indien dit niet mogelijk is, de criteria voor het bepalen van deze duur
  • het bestaan ​​van een recht op correctie of verwijdering van de persoonlijke gegevens die op u betrekking hebben of op beperking van de verwerking door de verantwoordelijke of een recht om bezwaar te maken tegen deze verwerking
  • het bestaan ​​van een recht van beroep bij een toezichthoudende autoriteit
  • als de persoonlijke gegevens niet bij de betrokkene worden verzameld: alle beschikbare informatie over de herkomst van de gegevens
  • het bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming inclusief profilering in overeenstemming met artikel 22 (1) en (4) AVG en – althans in deze gevallen – zinvolle informatie over de betrokken logica en de reikwijdte en beoogde effecten van een dergelijke verwerking voor de betrokkene

Bovendien heeft de betrokkene recht op informatie over de vraag of persoonsgegevens zijn doorgegeven aan een derde land of aan een internationale organisatie. Als dit het geval is, heeft de betrokkene het recht om informatie te ontvangen over de passende garanties in verband met de overdracht.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op informatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

 • c) Recht op rectificatie

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijnen en verordeningen om onmiddellijke correctie te vragen van onjuiste persoonsgegevens die op hem betrekking hebben. Bovendien heeft de betrokkene het recht om, rekening houdend met de doeleinden van de verwerking, de voltooiing van onvolledige persoonsgegevens te vragen – onder meer door middel van een aanvullende verklaring.

Als een betrokkene gebruik wil maken van dit recht op rectificatie, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

 • d) Recht op verwijdering (recht om te worden vergeten)

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese richtlijn en verordeninggever om te eisen dat de verantwoordelijke persoon de persoonsgegevens die op hem betrekking hebben onmiddellijk verwijdert, op voorwaarde dat een van de volgende redenen van toepassing is en voor zover de verwerking niet noodzakelijk is:

  • De persoonsgegevens zijn verzameld of anderszins verwerkt voor doeleinden waarvoor ze niet langer nodig zijn.
  • De betrokkene trekt zijn toestemming in waarop de verwerking was gebaseerd in overeenstemming met artikel 6, lid 1, onder a) AVG of artikel 9, lid 2, onder a) AVG, en er is geen andere rechtsgrondslag voor de verwerking.
  • De betrokkene maakt bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21, lid 1 AVG, en er zijn geen dwingende legitieme redenen voor de verwerking, of de betrokkene maakt bezwaar in overeenstemming met artikel 21, lid 2 AVG van de Verwerking a.
  • De persoonsgegevens zijn onrechtmatig verwerkt.
  • Het verwijderen van persoonsgegevens is noodzakelijk om te voldoen aan een wettelijke verplichting onder het recht van de Unie of het recht van de lidstaten waaraan de verantwoordelijke is onderworpen.
  • De persoonsgegevens zijn verzameld met betrekking tot de aangeboden diensten van de informatiemaatschappij in overeenstemming met artikel 8, lid 1, AVG.

Als een van de bovenstaande redenen van toepassing is en een betrokkene wenst dat persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Camping Latsch KG des Rinner Thomas worden verwijderd, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Camping Latsch KG des Rinner Thomas zorgt ervoor dat het verwijderingsverzoek onmiddellijk wordt ingewilligd.

Als de persoonlijke gegevens openbaar zijn gemaakt door Camping Latsch KG des Rinner Thomas en ons bedrijf, als verantwoordelijke, verplicht is om de persoonlijke gegevens te verwijderen in overeenstemming met artikel 17, lid 1 AVG, houdt Camping Latsch KG des Rinner Thomas rekening met het beschikbare Maatregelen die passen bij de technologie en implementatiekosten, inclusief technische maatregelen, om andere verwerkingsverantwoordelijken die de gepubliceerde persoonsgegevens verwerken te informeren dat de betrokkene heeft verzocht om verwijdering van alle links naar deze persoonsgegevens van deze andere verwerkingsverantwoordelijken of kopieën of replicaties van deze persoonsgegevens heeft aangevraagd, voor zover de verwerking niet noodzakelijk is. De medewerker van Camping Latsch KG des Rinner Thomas regelt in individuele gevallen het nodige.

 • e) Recht op beperking van de verwerking

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht, verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen, om van de verantwoordelijke te eisen dat deze de verwerking beperkt als aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

  • De juistheid van de persoonsgegevens wordt door de betrokkene betwist gedurende een periode die de verantwoordelijke in staat stelt de juistheid van de persoonsgegevens te controleren.
  • De verwerking is onrechtmatig, de betrokkene weigert de persoonsgegevens te verwijderen en vraagt ​​in plaats daarvan het gebruik van de persoonsgegevens te beperken.
  • De verantwoordelijke heeft de persoonsgegevens niet langer nodig voor de doeleinden van de verwerking, maar de betrokkene heeft ze nodig voor het doen gelden, uitoefenen of verdedigen van juridische claims.
  • De betrokkene heeft bezwaar tegen de verwerking in overeenstemming met. Art. 21 lid 1 AVG en het is nog niet vastgesteld of de legitieme redenen van de verantwoordelijke persoon zwaarder wegen dan die van de betrokken persoon.

Als aan een van de bovenstaande voorwaarden is voldaan en een betrokkene de beperking van de persoonlijke gegevens die zijn opgeslagen op Camping Latsch KG des Rinner Thomas wil aanvragen, kan hij op elk moment contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking. De medewerker van Camping Latsch KG des Rinner Thomas zorgt ervoor dat de verwerking wordt beperkt.

 • f) Recht op overdraagbaarheid van gegevens

Elke persoon die betrokken is bij de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om de persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, die de betrokken persoon aan een verantwoordelijke heeft verstrekt, in een gestructureerd, gemeenschappelijk en machinaal leesbaar formaat te ontvangen. U hebt ook het recht om deze gegevens over te dragen aan een andere verantwoordelijke zonder belemmering van de verantwoordelijke aan wie de persoonsgegevens zijn verstrekt, op voorwaarde dat de verwerking is gebaseerd op de toestemming overeenkomstig artikel 6, lid 1, letter a AVG of artikel 9, lid 1. . 2 letter a DS-GVO of op een contract volgens Art. 6 par. 1 letter b DS-GVO en de verwerking wordt uitgevoerd met behulp van geautomatiseerde procedures, op voorwaarde dat de verwerking niet noodzakelijk is voor de uitvoering van een taak die in het algemeen belang is of vindt plaats in de uitoefening van openbaar gezag, dat is toegewezen aan de verantwoordelijke.

Bovendien heeft de betrokkene bij het uitoefenen van zijn recht op gegevensoverdraagbaarheid in overeenstemming met Art. 20 (1) AVG het recht om de persoonsgegevens rechtstreeks van de ene verantwoordelijke naar de andere te laten verzenden, voor zover dit technisch mogelijk is en indien dit heeft geen invloed op de rechten en vrijheden van andere personen.

Om het recht op gegevensoverdraagbaarheid te doen gelden, kan de betrokkene te allen tijde contact opnemen met een medewerker van Camping Latsch KG des Rinner Thomas.

 • g) Recht van bezwaar

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens die op hen betrekking hebben, op basis van artikel 6, lid 1, letter e of f DS-GVO vindt plaats om bezwaar te maken. Dit geldt ook voor profilering op basis van deze bepalingen .

De Camping Latsch KG des Rinner Thomas verwerkt de persoonsgegevens niet langer in geval van bezwaar, tenzij we dwingende legitieme redenen voor de verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan de belangen, rechten en vrijheden van de betrokken persoon, of de verwerking dient om te doen gelden , Uitoefening of verdediging van juridische claims.

Als Camping Latsch KG des Rinner Thomas persoonsgegevens verwerkt om direct mail te beheren, heeft de betrokkene het recht om te allen tijde bezwaar te maken tegen de verwerking van persoonsgegevens met het oog op dergelijke advertenties. Dit geldt ook voor profilering voor zover het verband houdt met dergelijke directe reclame. Als de betrokkene bezwaar maakt tegen de verwerking met het oog op direct marketing door Camping Latsch KG des Rinner Thomas, zal Camping Latsch KG des Rinner Thomas de persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken.

Bovendien heeft de betrokkene het recht om, om redenen die voortvloeien uit zijn specifieke situatie, bezwaar te maken tegen de verwerking van hem betreffende persoonsgegevens die door Camping Latsch KG des Rinner Thomas wordt uitgevoerd voor wetenschappelijke of historische onderzoeksdoeleinden of voor statistische doeleinden in overeenstemming met artikel 89, lid 1 DS-GVO om bezwaar te maken, tenzij een dergelijke verwerking noodzakelijk is om een ​​taak van algemeen belang te vervullen.

Om het recht op bezwaar uit te oefenen, kan de betrokkene contact opnemen met een medewerker van Camping Latsch KG des Rinner Thomas of een andere medewerker. De betrokkene is ook vrij om, in verband met het gebruik van diensten van de informatiemaatschappij, ongeacht Richtlijn 2002/58 / EG, zijn recht op bezwaar uit te oefenen door middel van geautomatiseerde procedures waarin technische specificaties worden gebruikt.

 • h) Geautomatiseerde beslissingen in individuele gevallen, inclusief profilering

Elke persoon die door de verwerking van persoonsgegevens wordt getroffen, heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om niet te worden onderworpen aan een uitsluitend op geautomatiseerde verwerking gebaseerd besluit – met inbegrip van profilering – dat rechtsgevolgen voor hen heeft of hen op vergelijkbare wijze aanzienlijk beïnvloedt, op voorwaarde dat het besluit (1) niet nodig is voor het sluiten of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke persoon, of (2) toelaatbaar is op basis van het recht van de Unie of de lidstaten waaraan de verantwoordelijke persoon is onderworpen en deze wettelijke bepalingen passende maatregelen nemen om de rechten en vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te vrijwaren of (3) wordt gedaan met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene.

Als de beslissing (1) noodzakelijk is voor het aangaan of uitvoeren van een contract tussen de betrokkene en de verantwoordelijke voor de verwerking, of (2) deze wordt genomen met de uitdrukkelijke toestemming van de betrokkene, zal Camping Latsch KG des Rinner Thomas passende maatregelen nemen om de rechten en Om de vrijheden en de legitieme belangen van de betrokkene te vrijwaren, waaronder ten minste het recht om tussenkomst van een persoon van de verantwoordelijke persoon te verkrijgen, om zijn eigen standpunt kenbaar te maken en om de beslissing te betwisten.

Als de betrokkene rechten wil doen gelden met betrekking tot geautomatiseerde beslissingen, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke.

 • i) Recht om toestemming in te trekken op grond van de wetgeving inzake gegevensbescherming

Elke persoon die wordt beïnvloed door de verwerking van persoonsgegevens heeft het recht verleend door de Europese wetgever van richtlijnen en verordeningen om zijn toestemming voor de verwerking van persoonsgegevens op elk moment in te trekken.

Als de betrokkene zijn recht op intrekking van de toestemming wil doen gelden, kan hij te allen tijde contact opnemen met een medewerker van de verantwoordelijke voor de verwerking.

6. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Facebook

De verwerkingsverantwoordelijke heeft op deze website componenten van Facebook geïntegreerd. Facebook is een sociaal netwerk.

Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op internet wordt beheerd, een onlinegemeenschap waar gebruikers gewoonlijk met elkaar kunnen communiceren en in virtuele ruimte kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Facebook stelt gebruikers van het sociale netwerk onder andere in staat om privéprofielen aan te maken, foto’s te uploaden en te netwerken via vriendschapsverzoeken.

De werkmaatschappij van Facebook is Facebook, Inc., 1 Hacker Way, Menlo Park, CA 94025, VS. Als een betrokkene buiten de VS of Canada woont, is de persoon die verantwoordelijk is voor de verwerking van persoonsgegevens Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ierland .

Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt opgeroepen, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Facebook-component (Facebook-plug-in) is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de betreffende Facebook. -Component zorgt ervoor dat een weergave van de bijbehorende Facebook-component wordt gedownload van Facebook. Een compleet overzicht van alle Facebook-plug-ins kan worden opgevraagd op https://developers.facebook.com/docs/plugins/?locale=de_DE. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Facebook kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokkene wordt bezocht.

Als de betrokkene tegelijkertijd bij Facebook is ingelogd, herkent Facebook elke keer dat de betrokkene onze website bezoekt en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website, welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt. Deze informatie wordt verzameld door de Facebook-component en door Facebook toegewezen aan het respectieve Facebook-account van de betrokken persoon. Als de betrokkene een van de Facebook-knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd, bijvoorbeeld de ‘Vind ik leuk’-knop, of als de betrokkene een opmerking maakt, wijst Facebook deze informatie toe aan het persoonlijke Facebook-gebruikersaccount van de betrokkene en slaat deze persoonlijke gegevens op. .

Facebook ontvangt via de Facebook-component altijd informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht als de betrokkene op Facebook is ingelogd terwijl hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Facebook-component klikt of niet. Als de betrokkene niet wil dat deze informatie naar Facebook wordt verzonden, kan hij de overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Facebook-account voordat hij onze website oproept .

De door Facebook gepubliceerde datarichtlijn, die beschikbaar is op https://de-de.facebook.com/about/privacy/, geeft informatie over het verzamelen, verwerken en gebruiken van persoonsgegevens door Facebook. Het legt ook uit welke instelmogelijkheden Facebook biedt om de privacy van de betrokkene te beschermen. Er zijn ook verschillende applicaties beschikbaar die het mogelijk maken datatransmissie naar Facebook te onderdrukken. Dergelijke applicaties kunnen door de betrokkene worden gebruikt om datatransmissie naar Facebook te onderdrukken.

7. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Google Analytics (met anonimiseringsfunctie)

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google Analytics-component (met anonimiseringsfunctie) op deze website geïntegreerd. Google Analytics is een webanalysedienst. Webanalyse is het verzamelen, verzamelen en evalueren van gegevens over het gedrag van bezoekers van websites. Een webanalysedienst verzamelt onder meer gegevens over de website vanwaar een betrokkene op een website terecht is gekomen (zogenaamde verwijzer ), welke subpagina’s van de website zijn bezocht of hoe vaak en hoe lang een subpagina is bekeken. Een webanalyse wordt voornamelijk gebruikt om een ​​website te optimaliseren en voor de kosten-batenanalyse van internetreclame.

De werkmaatschappij van de Google Analytics-component is Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy , Mountain View, CA 94043-1351, VS.

De verwerkingsverantwoordelijke gebruikt de toevoeging “_ gat ._ anonymizeIp ” voor webanalyse via Google Analytics . Door deze toevoeging wordt het IP-adres van de internetverbinding van de betrokken persoon door Google ingekort en geanonimiseerd als onze internetpagina’s worden geopend vanuit een lidstaat van de Europese Unie of een andere ondertekenaar van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte.

Het doel van de Google Analytics-component is om de bezoekersstroom naar onze website te analyseren. Google gebruikt de verkregen gegevens en informatie onder meer om het gebruik van onze website te evalueren, om voor ons online rapporten op te stellen die de activiteiten op onze website weergeven en om andere met het gebruik van onze website samenhangende diensten te verlenen.

Google Analytics plaatst een cookie op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Wat cookies zijn, is hierboven al uitgelegd. Door het plaatsen van de cookie kan Google het gebruik van onze website analyseren. Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de verantwoordelijke voor de verwerking en waarop een Google Analytics-component is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch geactiveerd door de respectieve Google Analytics-component. Om gegevens naar Google te verzenden met het oog op online analyse. Als onderdeel van dit technische proces verwerft Google kennis van persoonsgegevens, zoals het IP-adres van de betrokkene, die Google onder meer gebruikt om de herkomst van de bezoekers en klikken te achterhalen en vervolgens om commissieboekhouding mogelijk te maken.

De cookie wordt gebruikt om persoonlijke informatie op te slaan, zoals de toegangstijd, de locatie van waaruit toegang werd verkregen en de frequentie van bezoeken aan onze website door de betrokken persoon. Bij elk bezoek aan onze website worden deze persoonlijke gegevens, inclusief het IP-adres van de internetverbinding die door de betrokkene wordt gebruikt, naar Google in de Verenigde Staten van Amerika verzonden. Deze persoonsgegevens worden door Google opgeslagen in de Verenigde Staten van Amerika. Google kan deze persoonlijke gegevens die via het technische proces zijn verzameld, doorgeven aan derden.

De betrokkene kan het plaatsen van cookies door onze website, zoals hierboven reeds getoond, op elk moment door middel van een overeenkomstige instelling van de gebruikte internetbrowser verhinderen en zo permanent bezwaar maken tegen het plaatsen van cookies. Een dergelijke instelling van de gebruikte internetbrowser zou ook voorkomen dat Google een cookie plaatst op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon. Bovendien kan een reeds door Google Analytics geplaatste cookie op elk moment via de internetbrowser of andere softwareprogramma’s worden verwijderd.

Verder heeft de betrokkene de mogelijkheid om bezwaar te maken tegen het verzamelen van de door Google Analytics gegenereerde gegevens met betrekking tot het gebruik van deze website en de verwerking van deze gegevens door Google en om dit te voorkomen. Om dit te doen, moet de betrokkene een browser-add-on downloaden en installeren onder de link https://tools.google.com/dlpage/gaoptout. Deze browser-add-on vertelt Google Analytics via JavaScript dat er geen gegevens of informatie over bezoeken aan websites naar Google Analytics mogen worden verzonden. De installatie van de browser add- on wordt door Google als bezwaar beschouwd. Als het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon op een later tijdstip wordt verwijderd, geformatteerd of opnieuw wordt geïnstalleerd, moet de betrokken persoon de browser-add- on opnieuw installeren om Google Analytics te deactiveren. Als de browser add-on is verwijderd of gedeactiveerd door de betrokkene of een andere persoon die is toe te schrijven aan hun invloedssfeer, is er de mogelijkheid van het opnieuw installeren of reactivering van de browser add- on .

Verdere informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google vindt u op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/ en op http://www.google.com/analytics/terms/de.html. Google Analytics wordt onder deze link https://www.google.com/intl/de_de/analytics/ nader toegelicht.

8. Gegevensbeschermingsbepalingen voor de toepassing en het gebruik van Google+

De verwerkingsverantwoordelijke heeft de Google+ knop als onderdeel op deze website geïntegreerd. Google+ is een zogenaamd sociaal netwerk. Een sociaal netwerk is een sociale ontmoetingsplaats die op internet wordt beheerd, een onlinegemeenschap waar gebruikers gewoonlijk met elkaar kunnen communiceren en in virtuele ruimte kunnen communiceren. Een sociaal netwerk kan dienen als platform voor het uitwisselen van meningen en ervaringen, of het stelt de internetgemeenschap in staat om persoonlijke of bedrijfsgerelateerde informatie te verstrekken. Met Google+ kunnen gebruikers van het sociale netwerk onder andere privéprofielen maken, foto’s uploaden en netwerken via vriendschapsverzoeken.

Google+ wordt beheerd door Google Inc., 1600 Amphitheatre Pkwy , Mountain View, CA 94043-1351, VS.

Elke keer dat een van de afzonderlijke pagina’s van deze website wordt geopend, die wordt beheerd door de verwerkingsverantwoordelijke en waarop een Google+ knop is geïntegreerd, wordt de internetbrowser op het informatietechnologiesysteem van de betrokken persoon automatisch door de betreffende Google+ knop gevraagd om de bijbehorende Google+ knop weer te geven Downloadknop van Google. Als onderdeel van dit technische proces krijgt Google kennis van welke specifieke subpagina van onze website door de betrokken persoon wordt bezocht. Meer gedetailleerde informatie over Google+ is beschikbaar op https://developers.google.com/+/.

Als de betrokkene tegelijkertijd op Google+ is ingelogd, herkent Google welke specifieke subpagina van onze website de betrokkene bezoekt bij elk bezoek aan onze website door de betrokken persoon en voor de gehele duur van zijn verblijf op onze website. Deze informatie wordt verzameld door de Google+ knop en door Google toegewezen aan het respectieve Google+ account van de betrokken persoon.

Als de betrokkene een van de Google+ knoppen activeert die op onze website zijn geïntegreerd en daarmee een Google+ 1 aanbeveling doet, wijst Google deze informatie toe aan het persoonlijke Google+ gebruikersaccount van de betrokken persoon en slaat deze persoonlijke gegevens op. Google slaat de Google + 1-aanbeveling van de betrokken persoon op en maakt deze openbaar in overeenstemming met de voorwaarden die de betrokkene in dit opzicht heeft aanvaard. Een Google + 1-aanbeveling die door de betrokkene op deze website wordt gedaan, wordt vervolgens samen met andere persoonlijke gegevens in andere Google-diensten opgeslagen, zoals de naam van het Google + 1-account dat door de betrokken persoon wordt gebruikt en de foto die daarin is opgeslagen, Zo worden de zoekresultaten van de Google-zoekmachine, het Google-account van de betrokkene of andere plaatsen, bijvoorbeeld op websites of in verband met advertenties, opgeslagen en verwerkt. Verder kan Google het bezoek aan deze website koppelen aan andere door Google opgeslagen persoonsgegevens. Google legt deze persoonsgegevens ook vast met het doel de verschillende Google-diensten te verbeteren of te optimaliseren.

Via de Google+ knop ontvangt Google altijd de informatie dat de betrokken persoon onze website heeft bezocht als de betrokkene is ingelogd op Google+ terwijl hij onze website bezoekt; dit gebeurt ongeacht of de betrokkene op de Google+ knop klikt of niet.

Als de betrokkene niet wil dat persoonlijke gegevens naar Google worden verzonden, kan hij een dergelijke overdracht voorkomen door uit te loggen bij zijn Google+ account voordat hij onze website oproept .

Meer informatie en de toepasselijke gegevensbeschermingsbepalingen van Google zijn te vinden op https://www.google.de/intl/de/policies/privacy/. Verdere informatie van Google over de Google + 1-knop is te vinden op https://developers.google.com/+/web/buttons-policy.

9. Wettelijke basis voor verwerking

Art.6 Ik stak aan . een DS-GVO dient ons bedrijf als de wettelijke basis voor verwerkingsoperaties waarvoor we toestemming verkrijgen voor een specifiek verwerkingsdoel. Als de verwerking van persoonsgegevens noodzakelijk is om een ​​contract uit te voeren waarbij de betrokkene partij is, zoals bijvoorbeeld het geval is bij verwerkingshandelingen die nodig zijn voor de levering van goederen of het verlenen van andere diensten of tegenprestatie, is de verwerking gebaseerd op Art.6 Ik stak aan . b AVG. Hetzelfde geldt voor verwerkingen die nodig zijn om precontractuele maatregelen uit te voeren, bijvoorbeeld in het geval van vragen over onze producten of diensten. Ons bedrijf is onderworpen aan een wettelijke verplichting, waardoor een verwerking van persoonsgegevens nodig is, zoals de belasting-nakoming, is de verwerking op basis van art. 6 I aangestoken . c AVG. In zeldzame gevallen kan het nodig zijn om persoonsgegevens te verwerken om de vitale belangen van de betrokkene of een andere natuurlijke persoon te beschermen. Dit is bijvoorbeeld het geval als een bezoeker van ons bedrijf gewond raakt en zijn naam, leeftijd, ziektekostenverzekeringsgegevens of andere vitale informatie dan moet worden doorgegeven aan een arts, ziekenhuis of andere derde partij. Dan, de verwerking van artikel 6 had ik aangestoken . d DS-GVO zijn gebaseerd. Uiteindelijk zouden de bewerkingen op artikel 6 kunnen worden aangestoken . f AVG. Verwerkingen die niet onder een van de bovengenoemde rechtsgrondslagen vallen, zijn gebaseerd op deze rechtsgrondslag, indien de verwerking noodzakelijk is om een ​​gerechtvaardigd belang van ons bedrijf of een derde te vrijwaren, op voorwaarde dat de belangen, fundamentele rechten en vrijheden van de betrokken persoon niet prevaleren. Het is ons met name toegestaan ​​om dergelijke verwerkingen uit te voeren omdat ze specifiek zijn genoemd door de Europese wetgever. In dit verband was hij van mening dat een legitiem belang zou kunnen worden aangenomen als de betrokken persoon een klant is van de verantwoordelijke persoon (overweging 47 zin 2 AVG).

10. Gerechtvaardigde belangen bij de verwerking die worden nagestreefd door de verantwoordelijke of een derde partij

Op basis van de verwerking van persoonsgegevens Artikel 6 I aangestoken . f GDPR is ons legitieme belang bij het uitvoeren van onze zakelijke activiteiten ten behoeve van al onze medewerkers en onze aandeelhouders.

11. Duur waarvoor de persoonsgegevens worden bewaard

Het criterium voor de duur van de opslag van persoonsgegevens is de respectieve wettelijke bewaartermijn. Nadat de deadline is verstreken, worden de relevante gegevens routinematig verwijderd, op voorwaarde dat ze niet langer nodig zijn om een ​​contract uit te voeren of te starten.

12. Wettelijke of contractuele bepalingen voor het verstrekken van persoonsgegevens; Noodzaak voor het sluiten van het contract; Verplichting van de betrokkene om de persoonsgegevens te verstrekken; mogelijke gevolgen van niet-levering

We leggen u uit dat het verstrekken van persoonsgegevens gedeeltelijk wettelijk verplicht is (bijv. Belastingregels) of kan voortvloeien uit contractuele voorschriften (bijv. Informatie over de contractpartner). Om een ​​contract af te sluiten kan het soms nodig zijn dat een betrokkene persoonsgegevens aan ons verstrekt die wij vervolgens moeten verwerken. De betrokkene is bijvoorbeeld verplicht om ons persoonsgegevens te verstrekken wanneer ons bedrijf een contract met hem sluit. Het niet verstrekken van persoonlijke gegevens zou betekenen dat het contract niet met de betrokken persoon kan worden gesloten. Voordat de betrokkene persoonsgegevens verstrekt, dient de betrokkene contact op te nemen met een van onze medewerkers. Onze medewerker legt de betrokkene van geval tot geval uit of het verstrekken van de persoonsgegevens wettelijk of contractueel verplicht is of noodzakelijk is voor het sluiten van het contract, of er een verplichting is om de persoonsgegevens te verstrekken en welke gevolgen het niet verstrekken van de persoonsgegevens zou hebben.

13. Bestaan ​​van geautomatiseerde besluitvorming

Als verantwoordelijk bedrijf maken we geen gebruik van automatische besluitvorming of profilering .

Deze gegevensbeschermingsverklaring is opgesteld door de gegevensbeschermingsverklaring-generator van DGD Deutsche Gesellschaft für Datenschutz GmbH, die werkt als de externe functionaris voor gegevensbescherming in Schweinfurt , in samenwerking met de advocaat voor gegevensbeschermingswet Christian Solmecke .